అబ్సర్డ్లీ హైలెవల్ క్యాప్

అసంబద్ధమైన ఉన్నత స్థాయి క్యాప్ / రోల్ ప్లేయింగ్ గేమ్‌లు

AbsurdlyHighLevelCap: రోల్-ప్లేయింగ్ గేమ్‌లను వివరించడానికి ఒక పేజీ. ఆర్మగెడాన్ గైడెన్ తర్వాత మీరు ప్రతి పాత్ర యొక్క వ్యక్తిగత గణాంకాలలో స్థాయిలను పొందుతారు, దీనితో…