అభిమాని సేవ

ఫ్యాన్ డిస్ సర్వీస్ / బెర్సెర్క్

బెర్సెర్క్ ట్రోప్స్ A నుండి D | Tropes E నుండి H (ప్రసిద్ధ చివరి పదాలు, అభిమాని అవమానం, రేకు) | Tropes I నుండి P | Tropes Q నుండి T (అరగడం, వారి పనిని చూపడం) | …

అభిమాని అపరాధం / టోక్యో పిశాచం

FanDisservice గురించి వివరించడానికి ఒక పేజీ: టోక్యో పిశాచం. ఈ సిరీస్‌లో జరిగే అన్ని నైట్‌మేర్ ఫ్యూయల్‌తో, ఈ ట్రోప్ కూడా జరగడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. కనేకి …